Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Odlehčovací služby

Poslání služby

Posláním služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé lidi se zdravotním postižením, o něž je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí a předcházet tak umísťování dětí a mladých lidí se zdravotním postižením do rezidenčních (pobytových) služeb.

Přistupovat k těmto lidem individuálně, zachovávat jejich důstojnost, posilovat jejich začleňování do běžného života, motivovat je aktivně k daným činnostem, nepodporovat závislost na odlehčovací službě apod.

Tato služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob (§2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Cíl služby

Hlavním cílem OS je poskytnutí úlevy rodinám od náročné psychické i fyzické zátěže vyplývající z péče o dítě/mladého člověka se zdravotním postižením.

Dílčí cíle OS jsou: 

 • pružné poskytování služby s ohledem na potřeby uživatelů (nárazové termíny z důvodů návštěv lékařů, změna zdravotního stavu pečující osoby a další jiné neočekávané okolnosti)
 • individuální přístup a průběh služby s ohledem na zdravotní omezení dítěte/mladého člověka, také jejich zájmy, schopnosti a dovednosti
 • podpora v projevování se, rozhodování a výběru dítěte/mladého člověka
 • zajištění poskytování služby v bezpečném a příjemném prostředí, která vede ke spokojenosti dítěte/mladého člověka.

 

Zásady poskytování služby

 • respekt k právům a individuálním potřebám uživatelů; prioritou při poskytování služby je zájem dítěte/mladého člověka, rozvoj jeho schopností a dovedností (pracovník dává prostor k rozhodnutím a přáním dítěte/mladého člověka, s ohledem na jeho věk, mentální zralost a stanovený individuální plán)
 • respektování osobního prostoru (pracovník se pohybuje pouze v prostoru, který rodina pro službu vymezila, zachovává diskrétnost)
 • podpora samostatnosti dítěte/mladého člověka (komunikace s okolím, sebeobslužné činnosti – oblékání, obouvání)
 • citlivý, partnerský a odborný přístup (školení pracovníků v oblasti – zásad komunikace s osobami s mentálním postižením, používání jazykového programu MAKATON - gesta, výměnný obrázkový systém VOKS – fotky, piktogramy)
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby (pořádání společných akcí)
 • dostupnost a bezpečnost střediska služby (bezbariérovost střediska, mobilní rampa)
 • poskytování služby proškolenými odbornými pracovníky

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz