Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Služby rané péče

Poslání služby

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služba rané péče je poskytována v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu.

 

Cíle služby

Cílem služby rané péče obecně je poskytnout dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám komplex služeb a programů, které eliminují nebo zmírňují důsledky zátěže plynoucí ze samotného postižení. V obecné rovině se jedná o podporu rodiny, podporu vývoje dítěte a podporu sociální integrace.

 • rozvíjet komunikační dovednosti dítěte, podnítit rozvoj sociálních interakcí mezi dítětem se  zdravotním postižením a dalšími členy rodiny
 • ve shodě s očekáváním a potřebou rodin podporovat začleňování dětí z rodin se zdravotním postižením do vzdělávacích zařízení běžného typu
 • pomoci rodině pojmenovat své silné stránky a společně nalézt možnosti, jejich efektivního využití
 • poskytováním služby rané péče předcházet umísťování dětí do rezidenčních služeb
 • aktivně přispívat ke změně přístupu okolí a společnosti k rodinám s dětmi se zdravotním postižením.

 

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • podpora samostatnosti
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a dalšími subjekty, jenž poskytují sociální služby
 • poskytování služby bez jakéhokoli náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků.

Poradenské středisko vytváří podmínky, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé životní situace.

 

Cílová skupina

 • služba rané péče „RaD“ je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, dětem s autismem, s potížemi v oblasti dorozumívání v důsledku uvedeného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj
 • klientelou jsou rodiny s dětmi (s výše uvedeným postižením) ve věku od 0 do 7 let
 • služba RP je poskytována rodinám zejména z Havířova a obcí s místní působností (Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Datyně, Horní Bludovice, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Těrlicko)

 

Pro přijetí do služby rané péče „RaD“ je u kombinovaného postižení (tj. kombinace zdravotního postižení a postižení zrakového či sluchového) nutné splňovat podmínku, že rodič v dané situaci vnímá smyslové postižení pro vývoj svého dítěte jako méně závažné. V praxi to znamená, že služba rané péče „RaD“ se primárně nezaměřuje na řešení smyslového postižení.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz