Základní informace

POSLÁNÍ

Pracovníci pověřené osoby poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podporou osob nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc ohroženému dítěti, zájemcům a pěstounům.

 

Toto poslání je naplňováno:

 • poskytováním odborného poradenství a pomoci zájemcům o náhradní rodinnou péči v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 • uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče a v rámci toho naplňování práv a povinností pěstounů, které vyplývají z § 47a zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • pomocí rodičům (nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte) při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pořádáním v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 • poskytováním osobám pečujícím/v evidenci, s nimiž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

 

CÍLE

Hlavním cílem Služeb pro pěstounské rodiny je pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro děti v doprovázených rodinách a jiné ohrožené děti.

 

Dílčí cíle služeb:

 • zajištění potřebných služeb pro náhradní rodinu (z oblasti výchovné, sociální, právní, psychologické aj.) 
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v náhradní rodinné péči s osobami blízkými 
 • průběžné zvyšování znalostí a dovedností  pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě  
 • předání základních informací zájemcům o náhradní rodinnou péči 
 • poskytnutí pomoci ohroženému dítěti, které pracovníky osloví, nebo o němž se pracovníci při své praxi dozví (hlášení na OSPOD, policii) 
 • zajistit odpočinek pěstounům prostřednictvím zprostředkování péče o svěřené děti (proplacení hlídání – tábory, pobyty, péče osoby blízké). 

 

 

CÍLOVÁ  SKUPINA

 • děti svěřené do náhradní rodinné péče
 • zájemci o náhradní rodinnou péči 
 • osoby pečující a osoby v evidenci 
 • jakékoli dítě, které požádá o pomoc. 

 

KAPACITA

Maximální kapacita uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče je 60 rodin z Havířova a spádových obcí Horní Suchá, Horní Bludovice, Těrlicko a Albrechtice.

Počet účastníků osvětové a přednáškové činnosti, besed o výchově a rodičovství a pěstounských klubů, či jiných vzdělávacích akcí je omezen dle požadavků lektora a typu kurzu.

 

ZÁSADY  POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte, tj. primárním klientem je dítě svěřené do NRP, ačkoli kontrakt se uzavírá s pěstounem
 • poskytování služby bez diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smyšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu
 • ochrana dětí před tělesným nebo duševním násilím, ochrana jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického, mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných v souladu s Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR
 • služba nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů (nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte – osob pečujících či osob v evidenci) ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy
 • individuální přístup – individuální přístup k rodinám, individuálně specifikována práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci při výkonu pěstounské péče
 • mlčenlivost – pracovníci Služeb pro pěstounské rodiny zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy 
 • informovanost  - ve všech etapách procesu služby předáváme zájemci i uživateli potřebné informace (o nabízených službách, o právech a povinnostech uživatelů, o možnosti podat stížnost aj.)
 • partnerský přístup ke spolupráci s uživatelem
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a subjekty, které poskytují sociální služby, služby sociálně-právní ochrany dětí.

 

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz