Základní informace

Poslání

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu zejména občanům sociálně vyloučených romských lokalit, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potřebují poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, financí a v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Poskytujeme informace, rady a praktickou pomoc (např. sepsání žádosti o splátkový kalendář), především v oblasti tzv. dluhového poradenství, finančního hospodaření a zaměstnanosti. Uživatelům také předáváme jednoduché a praktické zásady pro předcházení rizik spojených se sníženou finanční gramotností osob.

 

Služba je určena

Cílovou skupinou pro poskytování odborného poradenství, zaměřeného na řešení dluhové problematiky, zvyšování finanční gramotnosti a zaměstnanosti, jsou osoby starší 15 let žijící převážně v sociálně vyloučené romské lokalitě Havířov – Šumbark, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potřebují poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, financí a vzdělávání a pracovního uplatnění.

 

Zásady poskytovaných služeb

Nízkoprahovost – nevyžadujeme žádná doporučení, služby jsou bezplatné, možnost anonymity.

Informovanost – ve všech etapách procesu služby předáváme zájemci i uživateli potřebné informace (o nabízených službách, o právech a povinnostech uživatelů aj.)

Dobrovolnost – zájemci a uživatelé se sami rozhodují, zda budou služby využívat nebo ne.

Aktivní přístup uživatele – uživatel se aktivně podílí na řešení nepříznivé situace.

Individuální přístup – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby uživatele.

Mlčenlivost - pracovníci zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích.

 

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel má tato práva:

-     zůstat v anonymitě

-     nahlížet do záznamů o průběhu poskytované služby

-     ukončit spolupráci bez udání důvodu

-     žádat opakovaně o poskytnutí služby

-     podat stížnost na průběh poskytovaných služeb, o postupu je uživatel informován.

 Uživatel má tyto povinnosti:

-     dodržovat dohodnutá pravidla spolupráce

-     aktivně se podílet na řešení své situace (spolupracovat na sestavení a vyhodnocení  

       individuálního plánu)

-     pokud se nemůže zúčastnit domluvené schůzky, informuje pracovníka předem (pokud

      je to možné)

-     v případě infekčního onemocnění v rodině informuje pracovníka

-     dodržovat další individuálně dohodnutá pravidla spolupráce, uvedená ve smlouvě.

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz