Historie

Úvodní slovo ředitele

Dovolte, abych Vám představil naši organizaci od jejich počátků až do současnosti.

Příspěvková organizace s názvem Sociální služby města Havířova byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1.1.1994. Statutárním orgánem SSmH je ředitel, který je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města Havířova.

Důvody ke vzniku organizace pramenily jednak z nárůstu a potřeby prohlubování sociální péče o občany a následně pak z nárůstu nákladů i personálního zajištění na tuto péči. Předmětem činnosti nově vzniklé organizace byla péče, kterou do té doby zajišťoval sociální odbor ÚMH.

V průběhu následujících období naše organizace začala pro občany města zajišťovat další potřebné sociální služby a provozovat i nestátní zdravotnické zařízení.

Při koncipování služeb jsem vždy vycházeli z respektování jejich specifických potřeb. Struktura navržených služeb umožňuje jejich vzájemné propojení a návaznost, neboť jsou zde vytvořeny předpoklady pro poskytování služeb formou terénní, ambulantní i pobytovou.

Vzájemná provázanost, dostupnost, strukturovanost a vysoká míra flexibility má svůj nepopiratelný přínos,  díky němuž služby efektivně intervenují do obtížných životních situací právě těch občanů, pro které je taková pomoc nezbytná a adekvátně reagují na jejich potřeby, aniž by byl uživatel služby nucen trvale opustit svůj přirozený svět, či byl omezován nebo „zneschopněn“ nadměrnou péčí. Právě zacílenost služeb významným způsobem podporuje participaci občanů, kteří se z nejrůznějších příčin stali uživateli služeb, v každodenním životě společnosti. Tímto přístupem se snažíme podílet na změně systému poskytování sociálních i zdravotnických služeb na lokální úrovni města Havířova.

Pro každou službu máme vymezeno poslání, cíl, cílovou skupinu a základní principy, které pak poskytování služby usměrňují.

V současné době poskytujeme tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:     

 

 • Kontaktní centra
 • Nízkoprahová denní centra
 • Odborné sociální poradenství
 • Odlehčovací služby
 • Raná péče
 • Odborné sociální poradenství s názvem zařízení – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Telefonická krizová pomoc s názvem zařízení – Linka důvěry
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Odborné sociální poradenství – Poradna pro osoby se zdravotním postižením
 • Pečovatelská služba
 • Odlehčovací služby s názvem zařízení – Denní a pobytové služby pro seniory – Respitiní péče
 • Denní stacionáře s názvem – Denní a pobytové služby pro seniory – Denní stacionář

 

V oblasti zdravotní péče poskytuje organizace na základě registrace dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, všeobecná sestra ( sestra domácí zdravotní péče a sestra v jeslích).

Podstatou poskytovaných sociálních služeb i zdravotní péče je jejich kvalita, ohled na individuální potřeby klienta a respektování základních lidských hodnot.

 

Ing. Milan Černý

ředitel

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz