Práva a povinnosti klientů

Práva klientů

 • právo na poskytnutí služby bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, náboženství, pohlaví, identitu, věk apod.,
 • právo na znalost filozofie a metod zařízení,
 • právo na informace o pravidlech služeb a o případných sankcích,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo nesdělovat své osobní údaje,
 • právo na vlastní řešení nepříznivé sociální situace,
 • právo na důstojnost a respekt,
 • právo na formulování osobních cílů,
 • právo měnit své osobní cíle,
 • právo aktivně se zapojit do procesu plánování služby,
 • právo na odborně poskytnutou službu,
 • právo na vlastní názor,
 • právo uplatňovat svou vůli,
 • právo jednat na základě svých rozhodnutí,
 • právo na ochranu soukromí,
 • právo na ochranu základních lidských práv,
 • právo na ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním,
 • právo na své bezpečí,
 • právo na zákaz využívání klienta ve prospěch zařízení,
 • právo na zajištění asistenta, tlumočníka (na vlastní náklady),
 • právo na předčasné ukončení služby bez fyzického či psychického nátlaku,
 • právo na hodnocení poskytnutých služeb,
 • právo dát nesouhlas s fotografováním a filmováním své osoby,
 • právo na podání stížnosti.

Povinnosti klientů:

 • povinnost dodržovat „Domácí řád CP“ a z něho vyplývající pravidla

zejména pak:

 • dodržovat pravidla jednotlivých programů,
 • počínat si tak, aby nedošlo k poškození majetku CP a ohrožení zdraví ostatních účastníků i pracovníků,
 • vrátit zapůjčený materiál,
 • dodržovat pořádek a čistotu,
 • uhradit způsobenou škodu vlastní vinou,
 • dodržovat zákaz vnášení či zneužívání návykových látek na CP,
 • dodržovat protipožární předpisy,
 • řídit se všemi pokyny pracovníků v případě nouzových či ohrožujících situací.
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz