Základní informace

Poslání

Posláním Kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) v Havířově je poskytovat anonymně a bezplatně odborné sociální služby zmírňující dopady užívání návykových látek, včetně patologického hráčství. Poskytování těchto služeb chápeme jako veřejný závazek.

Cíle

 • Zvýšit informovanost klientů a jejich blízkých, odborné a laické veřejnosti o problematice týkající se závislostí.
 • Navázat první kontakt s klientem a vytvořit vzájemnou důvěru mezi ním a zařízením.
 • Minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek, včetně prevence přenosu infekčních chorob.
 • Podporovat vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace.
 • Změnit rizikové vzorce chování klientů, stabilizovat sociální situaci klientů.
 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů, napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku závislostního chování ocitli na okraji společnosti.
 • Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady zneužívání návykových látek (odpovědnější zacházení s použitým injekčním materiálem, sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního materiálu).
 • Poskytovat podporu a pomoc rodinným příslušníkům osob ohrožených závislostí a jejich blízkým.

Principy

Nízkoprahovost bez nutnosti doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů. Veškeré základní činnosti jsou poskytovány bezplatně a anonymně. 

Dodržování lidských práv a základních svobod – při vytváření pravidel, principů a služby programu vycházíme z Listiny základních práv a svobod a dalších platných zákonných norem.

Motivace k samostatnosti a aktivnímu přístupu k životu – při práci zapojujeme naše síly
a prostředky jen tam, kde už nestačí síly a prostředky našich klientů.

Dobrovolnost a svobodná vůle - klient si sám zvolí rozsah využívání nabízených činností. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služby, vyjadřovat se k problémům. 

Rovnost – každý klient má stejná práva, ale i povinnosti. 

Vstřícnost a individuální přístup - službu v rámci možností přizpůsobíme potřebám klienta. 

Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje klienta, např. o zdravotním stavu jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány bez písemného souhlasu klienta.

Profesionalita a odbornost – všichni pracovníci poskytují pouze ty činnosti, k nimž mají potřebné vzdělání, znalosti a dovednosti. Jsou povinni se dále odborně vzdělávat.

Respektování práva kontaktu s rodinou - pracovníci respektují, že rodina je nedílnou součástí přirozených vztahů.

 

Filosofie práce s uživateli návykových látek vychází z těchto  pragmatických přístupů: 

Harm Reduction – (minimalizace zdravotních a psychosociálních rizik souvisejících s užíváním návykových látek). Přístup je zaměřený na individuální potřeby a perspektivy klienta se snahou o minimalizaci, omezení či zmírnění rizik a poškození vyplývající z užívání návykových látek, přičemž je akceptována skutečnost, že klient není motivován pro změnu, tj. nechce či nemůže aktuálně přestat užívat návykové látky, s cílem zachovat klienta při životě a maximálně možném zdraví v bio-psycho-sociálním smyslu. 

Public Health – (ochrana veřejného zdraví) Tento přístup vychází z epidemiologie, sociologie a veřejné politiky, kdy nesleduje zájmy individuálního klienta, ale ochranu nezasažené populace. Bio-psycho-sociální model závislosti - tento model sice vychází z biomedicínského modelu a přístupu k léčbě v tom smyslu, že používá medicínskou terminologii a diagnózy, zároveň se však opírá i o široký koncept zdraví definovaný WHO jako: „stav tělesné, duševní a sociální pohody“, nikoliv pouze jako nepřítomnost nemoci nebo vady. Zároveň tedy rozšiřuje původní model o rozměr psychických funkcí, mezilidských vztahů, jejich dynamického vývoje a vzájemného podmiňování. Nemoc a tedy i závislost na návykových látkách vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve vzájemné interakci biologických, psychologických a vztahových faktorů.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách včetně patologického hráčství starší 15 let.


Charakteristika cílové skupiny:

 • Uživatelé návykových látek starší 15 let v různé fázi užívání, bez ohledu na typ, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • Uživatelé, kteří škodlivě užívají alkohol či jsou na něm závislí.
 • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím.
 • Osoby, které hledají podporu v abstinenci.
 • Rodina a blízké sociální okolí uživatelů návykových látek (např. ostatní rodinní příslušníci, přátelé).

Pro koho nejsme?

Osoby, které splňují všechny požadavky cílové skupiny KPC, např. věk, užívání návykových látek, gambling, ale přesto jim nejsme schopni poskytnout kvalitní sociální službu. Jedná se např. o:

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé pouze na tabáku,
 • osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, s potřebou 24 hodinové intenzivní péče,
 • osoby s mentálním postižením, psychickým onemocněním a zdravotním postižením takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení ani za přítomnosti osobního asistenta,
 • cizinci, kteří nejsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce (s výjimkou případu, kdy si zájemce sám zajistí tlumočníka).

 

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz