Historie KPC

Příspěvková organizace s názvem Sociální služby města Havířova byla zřízena Rozhodnutím Zastupitelstva města Havířova ke dni 1.1.1994. Statutárním orgánem SSMH je ředitel, který je za činnost příspěvkové organizace odpovědný Radě města Havířova. V současné době organizace poskytuje 12 sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace dále zajišťuje ještě 4 služby, které nespadají pod zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (Rehabilitace, Domácí zdravotní péče, Jesle, Centrum prevence). Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC), dříve Centrum drogové pomoci, je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociální služby města Havířova. KPC poskytuje kontaktní a poradenské služby od roku 1994. Od roku 1994 do prosince 1997 na ul. Hřbitovní 2, od roku 1998 již v nových prostorách na ul. Hřbitovní 12.

Oficiální vznik KPC je datován na 1. listopad 1994, první klienti začali službu využívat až od ledna 1995. Centrum vzniklo jako výsledek vzájemné spolupráce v protidrogové politice Magistrátu města Havířova s bývalým Okresním úřadem v Karviné. Magistrát města Havířova zajistil prostory a finanční podporu potřebnou na provoz KPC. Zařízení má od 1.7. 2007 řádně registrovanou službu podle zákona č. 108/2006 Sb. - §59 Kontaktní centrum, činnosti poskytuje ambulantní a terénní formou.

Objekt KPC prošel ve IV. čtvrtletí roku 2010 rekonstrukcí, byl zateplen, byla vyměněna stará okna za plastová. Došlo tím i k úspoře provozních nákladů. Další rekonstrukce proběhly v letech 2018–2020, plot, chodník, střecha, HB, odpady, přístřešek. Od roku 2011 došlo k úpravě provozní doby služby, byl zaveden tzv. „poradenský den“. V roce 2012 jsme upravili pobytovou dobu kontaktní místnosti a zajistili zvýšenou dostupnost služby i v jiných částech města (Podlesí, Město) a to prostřednictvím tzv. stálých míst v terénu.

Služba prošla úspěšně certifikací odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby v letech 2010 a 2013.

Statutární město Havířov deklaruje potřebnost služby, jak ve stávajícím dokumentu Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova na období 2020–2024. Podpora projektů, které směřují k prevenci sociálně patologických jevů, je zmíněna
i v Koncepci prevence kriminality na léta 2017–2020 v Havířově, která byla prodloužena do roku 2021. Poskytované činnosti služby jsou v souladu s cíli a prioritami Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Moravskoslezském kraji na období 2021-2027.

S účin­ností od 1. ledna 2019 došlo ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data služba zajišťuje činnosti pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název lépe vystihuje poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reaguje na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomáhá zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz