Základní informace

Poslání:

Posláním Nízkoprahového denního centra v Havířově je poskytnutí zázemí a pomoci osobám bez přístřeší při zajištění základních životních potřeb pro přežití.

Forma poskytování:

Služba je poskytována ambulantní formou.

Cíle:

 • Snížení zdravotních rizik spojených s životem na ulici a pomoc při zajištění odborné zdravotní péče.
 • Podpora při řešení krizové situace uživatelů.
 • Podpora a pomoc při začleňování zpět do běžného života. 
 • Aktivizace a rozvoj sociálních návyků.

 

Zásady služby:

 • Nízkoprahovost – není potřeba doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů.
 • Anonymita – zájemce/uživatel má právo zůstat v anonymitě – nemusí sdělit své jméno.
 • Poskytnutí bezpečného prostoru pro uspokojení základních potřeb.
 • Rovný přístup ke všem uživatelům služby.
 • Pojetí a řešení sociální situace uživatele jako celku.
 • Respektování dobrovolné volby a svobodné vůle uživatele při výběru činností, které služba nabízí.
 • Bezplatné poskytování služby.
 • Dodržování práv uživatele – pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Okruh osob (cílová skupina)

(Pro koho jsme)

Muži a ženy:

 • starší 18 - ti let
 • bez přístřeší
 • osoby, které nemají zajištěny minimálně dvě ze tří základních životních potřeb, kterými jsou: hygiena, strava, stálé bydlení.

 

Negativní cílová skupina (pro koho zařízení není) 

Služby NDC nejsou určeny pro osoby, které jsou sice bez přístřeší, ale nespadají do cílové skupiny. Je jim poskytnuto základní sociální poradenství a informace o institucích nebo poskytovatelích sociálních služeb, do jejichž cílových skupin by mohli spadat.

 • Matky s dětmi – azylový dům pro matky s dětmi, OSPOD.
 • Jsou nesoběstační v základních životních úkonech – pečovatelské služby, domácí péče, chráněné bydlení.
 • Jsou imobilní – zařízení a služby pro osoby s tělesným postižením, poradna pro osoby se zdravotním postižením, oddělení sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany
 • Mají takové mentální postižení, které vyžaduje speciální nebo odborný přístup – domovy pro osoby s mentálním postižením, poradna pro osoby se zdravotním postižením, oddělení sociální péče o těžce zdravotně postižené a staré občany.
 • Osoby s akutním psychiatrickým onemocněním – psychiatr, nemocnice.
 • Uprchlíci – centrum na podporu integrace cizinců, uprchlické zařízení.
 • Aktivní uživatelé nealkoholových drog, kteří prioritně neřeší bezdomovectví, ale svou závislost – kontaktní centra pro uživatele návykových látek, odborný lékař.

Financování služby

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Moravskoslezský kraj

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz