Provozní doba recepce na ul. Moskevská

Provozní doba recepce na ul. Moskevská:

Pondělí až pátek:                6.00 – 18.00 hod.

 

2021-05-11 09:05:56

Obnovení provozu Denního stacionáře

Upozorňuje tímto klienty, že od 10.5.2021 je obnoven provoz střediska Denní stacionář.

Provozní doba: 6:00-15:00

2021-05-11 08:05:41

Obnovení provozuí jeslí

od 10.5.2021 je obnoven provoz jeslí.

2021-05-11 08:05:09

Provoz jednotlivých středisek SSmH

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2021 č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb se upravuje s ohledem na aktuální situaci provoz jednotlivých středisek Sociálních služeb města Havířova s účinností od 16. února 2021 po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 28. února 2021 takto:

 

Sociální a zdravotní zařízení na ul. Moskevská 1103/1F, Havířov-Město:

Pečovatelská služba

-        Provoz bez omezení

-        Kontakt 596 477 318

 

 Odborné sociální poradenství pro seniory

-        Telefonická podpora

-        Kontakt – 596 477 318, 596 477 354

 

Domácí zdravotní péče

-        Provoz nepřerušen, příjem nových klientů nepřerušen

 

Respitní péče (odlehčovací)

-        Provoz nepřerušen

-        Příjem nových klientů s podmínkou negativního testu SARS - COVID 19 ne starší 4 dnů

-        Platí zákaz návštěv – dle stanovených podmínek povoleny (Usnesení vlády č. 131 ze dne 14. února 2021)

-        Kontakt – 596 477 322, 596 477 317    

 

Střediska na ul. Přemyslova 21618/12, Havířov – Podlesí:

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        kontakt 599 505 317, 599 505 324

 

Služby pro rodiny (SAS)

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 722 357 352

 

Služby pro pěstounské rodiny

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 599 505 324, 602 311 252

 

Centrum prevence

-        Pouze telefonická podpora

-        Kontakt 599 505 320, 607 268 748

 

Právní poradenství

-        Na základě telefonického objednání

-        Kontakt 599 505 311

 

Poradna pro rodinu a dítě na ul. Atriová 5, Havířov – Město

Odborné sociální poradenství

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Raná péče

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Odlehčovací služby

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 596 828 720, 724 538 804

 

Střediska na ul. Hřbitovní 2 a 12, Havířov - Šumbark

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí

-        Provoz s omezenou kapacitou

-        Kontakt 596 884 854, 602 715 805

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

-        Provoz s omezenou kapacitou

-        Kontakt 596 811 405, 602 715 805, 724 170 362

 

Poradenské centrum Khamoro  na ul. Jarošova 31b, Havířov – Šumbark

Terénní programy

-        Telefonická podpora s možnosti objednání

-        Kontakt 596 811 736, 720 156 476

 

Zařízení pro všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let (jesle) na ul. Edisonova 1, Havířov – Město

-        Provoz bez omezení

 

Rehabilitace na ul. Karvinská 3, Havířov - Město

-        Provoz nepřerušen

-        Příjem nových pacientů pozastaven

2021-05-11 08:05:07

Samostatný provoz služeb KPC a NDC

V souvislosti s ukončením provozu nouzové (krizové) ubytovny k 30. 3. 2021 byl od 1. 4. 2021 zahájen samostatný provoz služeb KPC pro osoby ohrožené závislostmi a NDC pro osoby bez přístřeší ve svých stávajících prostorách.

2021-04-07 18:04:41

Přemístění služby NDC do prostor KPC, nouzová ubytovna v NDC

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, která rozhodla 10. 3. 2021 nařídit karanténu (izolaci) 2 osobám bez přístřeší s pozitivním výsledkem testu na Covid-19, jsme připravili objekt NDC, ul. Hřbitovní 2 na provoz krizové (nouzové) ubytovny. Z těchto důvodů je provoz služby NDC od 10. 3. 2021 až do odvolání přesunut do objektu služby KPC, ul. Hřbitovní 12 v Havířově-Šumbarku.

Pracovníci SSMH budou zajišťovat distribuci poskytování stravy, hygienických potřeb a ochranných pomůcek, dále budou kontrolovat zdravotní stav ubytovaných osob a dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného pobytu v objektu nouzové ubytovny. Objekt je monitorován kamerovým systémem a průběžně bude probíhat i kontrola ubytovaných ze strany Městské policie Havířov. 

Souběžný provoz služeb KPC + NDC bude probíhat v objektu KPC a bude zajišťován v tomto čase a rozsahu:

PO – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 V přestávce bude prováděna důkladná desinfekce a větrání prostor objektu.

Terénní  forma služby KPC bude poskytována na stálých místech od 17:00 do 18:00.

PONĎELÍ (centrální park u Redonu, Havířov-Město)

PÁTEK (park u soudu, Havířov-Podlesí)

KPC

Ve službě KPC bude poskytována krizová intervence, kontaktní práce, výměnný program, z důvodu snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů NL.

NDC

Ve službě NDC se budou poskytovat nízkoprahové činnosti (hygienický a potravinový servis, příprava stravy, sušení a praní prádla) a krizová intervence.

U obou služeb budeme poskytovat poradenství a sociální práci pouze na objednávku: osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím on-line komunikačních programů.

Při poskytování obou služeb v objektu na ul. Hřbitovní 12 (KPC) bude brán zřetel na kapacitní možnosti tohoto objektu (okamžitá kapacita kontaktní místnosti v době nouzového stavu je 6 osob na 1,5 hodiny, kapacita teplé vody – k dispozici je pouze 1x sprcha a 1x WC).

2021-03-11 14:03:43

Registrace do rezervačního systému na očkování

Od 15. 1. 2021 je spuštěn centrální rezervační systém na očkování proti covid-19 pro seniory. 

Centrální očkování je primární prevencí proti šíření nákazy v populaci a zároveň nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie.

Centrální rezervační systém poskytuje zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení očkování. Registrace je online, vyplňuje se registrační formulář pro osoby indikující jejich zájem a souhlas s očkováním, s nutným vyplněním údajů pro prioritizaci.

S ohledem na spuštěnou registraci, Sociální služby města Havířova (SSmH) nabízí pomoc seniorům s registrací do centrálního očkovacího systému.

 

Pokud jste klientem některé ze služeb SSmH - denní stacionář, pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, obraťte se na svoji sociální pracovnici, která Vám s registrací pomůže.

 

Kontakty na sociální pracovnice:

Mgr. Alena Konečná - tel: 596 477 320

 

Bc. Ivana Guňková - tel: 596 477 316

 

Mgr. Ivana Ryšková - tel: 596 477 354

 

Mgr. Barbora Benešová - tel: 596 477 321

 

Bc. Jaroslava Bernatíková - tel: 596 477 354

 

V případě, že nejste klientem Sociálních služeb města Havířova, můžete kontaktovat sociální pracovnici Odborného sociálního poradenství Bc. Simonu Miechovou, tel. 596 477 358, mobil 725 976 962.

2021-03-05 11:03:18

Navýšení okamžité kapacity služby NDC z důvodu mrazivého počasí

Z důvodu mrazivého počasí je od 8. 2. 2021 navýšena okamžitá kapacita z 6 klientů na 10. Nadále trvá, že klienti mohou využít službu 1x denně po dobu 1,5 hodiny v provozní době PO-ČT 8.00 – 11.00, 12.30 – 15.00, PÁ 8.00 – 11.00.

 

V případě poklesu teploty pod -5stupňů je provoz služby zahájen již od 7:30 hodin.

 

S ohledem na skutečnost, že mrazy budou pokračovat delší dobu, tak provoz služby NDC bude zajištěn i o víkendu, ve dnech 13. 2. – 14. 2. 2021 od 7:30 do 12:00 hodin.  

Na základě aktuálního vývoje předpovědi počasí budeme klienty průběžně informovat o dalším prodloužení provozní doby NDC.


2021-02-10 07:02:06

Pravidla pro návštěvníky klientů Respitní péče

Ke dni 8.2.2021 byla na oddělení Respitní péče zrušena karanténa a jsou povoleny návštěvy dle níže uvedených pravidel.


Pravidla pro návštěvníky klientů Respitní péče

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 jsou povoleny návštěvy u poskytovatelů pobytových sociálních služeb v odlehčovací formě za těchto podmínek:

- návštěvník  se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele

- před provedením testu je nutno předložit průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz z důvodu evidence testu

- zájemci o návštěvu se předem objednají na telefonu 569 477 322

- návštěvy jsou ve dnech STŘEDA a SOBOTA od 15.00  - 16.00 hodin

- návštěva bude trvat 1 hodinu

- uživatele může navštívit 1 dospělá osoba nad 15 let na pokoji klienta

- navštěvující osoba je povinná provést před vstupem a při odchodu z oddělení dezinfekci rukou.  Dezinfekce bude umístěna před vstupními dveřmi na oddělení

- navštěvující osoba je povinna mít po celou dobu své přítomnosti zakryta ústa a nos respirátorem FFP 2 bez výdechového ventilu

- před vstupem se provede kontrola tělesné teploty a dotázána na symptomy koronavirové infekce

- v průběhu návštěvy je nutné dodržování odstupu minimálně 2 metry mezi klientem a návštěvou.  Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a na co nejkratší dobu. Respirátor musí zůstat nasazen vždy.

- návštěvy na dvoulůžkovém pokoji budou zajištěny plentou tak, aby došlo k oddělení lůžka od druhého klienta

- při odchodu návštěvníci odhodí infekční odpad (použitou roušku) do označeného odpadkového koše umístěného před vstupními dveřmi na oddělení.

 

V Havířově dne 4. 12. 2020

 

Ing. Milan Černý, ředitel SSmH

2021-02-09 13:02:48

Zákaz návštěv na Respitní péči

Z důvodu výskytu onemocnění Covid – 19 na oddělení Respitní péče je od 15.1. 2021 až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv a pozastaven příjem nových klientů.

 

Ing. Milan Černý, ředitel

2021-01-15 13:01:43

Upozornění - kapacita ve střediscích KPC a NDC

V souvislosti se zhoršením epidemiologické situace (šíření onemocnění COVID – 19) a vyhlášením nových preventivních opatření vládou ČR upravujeme od pátku 18. 12. 2020 až do odvolání okamžitou kapacitu služeb KPC (4 osoby/ 1 hodinu) a NDC (6 osob/1,5 hodiny) v provozní době kontaktních místností. Vstup je umožněn pouze 1x denně. 

Terénní služba KPC je zajištována pouze prostřednictvím stálých míst, v pondělí – centrální park u REDONU, Havířov-Město a v pátek – park u soudu, Havířov-Podlesí v čase od 17:00 do 18:00 hodin.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2021-01-08 14:01:50

Platnost permanentek pro dárce krve

Město Havířov dne 28. ledna 2020 ocenilo bezpříspěvkové dárce krve, kteří obdrželi čipovou kartu na bezplatnou přepravu v systému městské hromadné dopravy v Havířově na rok 2020 a poukazy na permanentky v hodnotě 1 000 Kč na aktivity, akce či služby poskytované příspěvkovými organizacemi města v roce 2020 (sport, kultura, zdravotnictví).

Vzhledem k pandemické situaci a vládním opatřením v roce 2020, nebylo možné v průběhu roku 2020 všechny permanentky na služby, akce či aktivity v příspěvkových organizacích města využít (konkrétně na kulturní akce, sportovní aktivity, léčebné a relaxační procedury).

Z tohoto důvodu se platnost permanentek pro dárce krve oceněné dne 28.01.2020 se prodlužuje do 31.12.2021.

2021-01-08 09:01:40

Poradenské centrum Khamoro

Služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „Odborné sociální poradenství“ byly ke dni 31.12.2020 zrušeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 508/15ZM/2020 a v návaznosti na rozhodnutí o zrušení registrace sociálních služeb „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a „odborné sociální poradenství“ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 písm. D) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 82 odst. 4 téhož zákona.

Služba „Terénní programy“ pokračuje v poskytování svých služeb v plném rozsahu.

2021-01-07 12:01:50

Oznámení o úpravě úhrady

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že od 6.1.2021 dochází k úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služvy Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD" (viz příloha).

 

Příloha:

Oznámení o úpravě úhrady za poskytování odlehčovací služby Poradenským střediskem pro rodinu a dítě "RaD".pdf

2021-01-06 10:01:04

Upozornění - vycházení z oddělení Respitní péče

Pravidla pro vycházení z oddělení Respitní péče  

 

Usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření .

 

Vláda I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Návštěvy budou během vánočních svátků ve dnech :     24.12.2020   9,30-10,30 hod

                                                                                         25.12.2020   15,00-16,00 hod

                                                                                         26.12.2020   15,00-16,00 hod

 

Návštěvy u klientů  budou probíhat ve stejném režimu jako byla přijata  ze dne 5.12.2020.

 

V Havířově dne 22.12.2020 

 

Ing. Černý Milan, ředitel   

2020-12-22 19:12:24

Provoz služeb NDC a KPC

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o postupném rozvolňování epidemiologických opatření a stanovení maximálního počtu osob v uzavřených prostorách upravujeme provoz služeb NDC a KPC od pondělí 7. 12. 2020 až do odvolání následujícím způsobem:

Služba NDC

PO-ČT 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, PÁ 8:00 – 12:00 (KM do 11:00), okamžitá kapacita kontaktní místnosti je max. 10 osob, vstup je umožněn pouze 1x denně.

 

Provoz KPC

PO, ÚT, ČT, PÁ 10:00 – 16:00 (KM 10:00 – 12:30, 13:30 – 15:30) maximální okamžitá kapacita je 10 osob, vstup je umožněn pouze 1x denně, ST – poradenský den, 10:00 – 18:00

Poradenství, sociální práci poskytujeme v tuto chvíli stále raději vzdáleně po telefonu, e-mailem nebo pomocí elektronických komunikačních programů. Zvažte, zda je nutný osobní kontakt s pracovníkem. Pokud ano, je třeba se objednat. Výměnný program probíhá po celou dobu provozu služby, bez objednání.

Terénní služba je zajištěna prostřednictvím stálých míst, PONDĚLÍ – centrální park u REDONU, Havířov-Město a v PÁTEK – park u soudu, Havířov-Podlesí v čase 17:00 – 18:00.

Po dobu trvání nouzového stavu poskytujeme sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.

 Před vstupem do služeb je klientovi změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, je-li vyšší než 37,5°C, klient není vpuštěn, zajišťujeme zdravotnickou pomoc. Stejně tak není vpuštěna osoba, která je vlivem užití návykové látky v takovém stavu, že hrozí nedodržování aktuálních pravidel. Toto vyhodnocuje pracovník služby.

Trvá povinnost při příchodu si umýt a vydesinfikovat ruce, po celou dobu pobytu mít na obličeji roušku (s výjimkou výkonu osobní hygieny) a dodržovat instrukce pracovníků. Při kontaktu v terénu musí mít také klient po celou dobu kontaktu na obličeji roušku.

2020-12-07 06:12:34

Služby právního poradeství

Od pondělí 12. 10. 2020 budou služby právního poradeství poskytovány pouze objednaným klientům.

 

Tel. kontakt:

599 505 333 nebo 722 781 375.

 

 

Děkujeme za pochopení.

2020-11-10 07:11:44

Vyjádření ředitele organizace

Vážení spoluobčané, vážení klienti Sociálních služeb města Havířova.

 

Pro dny stavu nouze a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1028 upřesňujeme fungování našich poskytovaných služeb. Snažíme se služby co nejvíce zachovat v původním rozsahu a časovém rozmezí.

Bohužel, ani nám, se nevyhnula onemocnění zaměstnanců, takže se potýkáme s jejich nedostatkem. Vzhledem k tomuto faktu a vzhledem k šíření onemocnění CIVID – 19, jsme museli přistoupit k určitým korekcím.

Doufáme, že budete mít pochopení, trpělivost a zachováte nám i nadále Vaši přízeň.

Přejeme Vám i nám, abychom následující dny zvládli ve zdraví.

Apelujeme. Dodržujte prosím veškerá ochranná a hygienická opatření.

Děkujeme.

 

Ing. Milan Černý

ředitel Sociálních služeb města Havířova

2020-10-19 08:10:26

Provoz zařízení

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1028  se upravuje s ohledem na aktuální situaci provoz jednotlivých středisek Sociálních služeb města Havířova s účinností od 14.10.2020 po dobu trvání nouzového stavu takto:

 

Sociální a zdravotní zařízení na ul. Moskevská 1103/1F, Havířov-Město:

Pečovatelská služba

-          Provoz bez omezení

-          Kontakt 596 477 318

 Odborné sociální poradenství pro seniory

-          Telefonická podpora

-          Kontakt – 596 477 318, 596 477 354

Denní stacionář

-          Po dobu nouzového stavu přerušen

 

Domácí zdravotní péče

-          Provoz nepřerušen (příjem nových klientů pozastaven)

 

Respitní péče (odlehčovací)

-          Provoz nepřerušen

-          Příjem nových klientů s podmínkou negativního testu SARS - COVID 19 ne starší 4 dnů

-          Platí zákaz návštěv

-          Kontakt – 596 477 322, 596 477 317

-           

 

Střediska na ul. Přemyslova 21618/12,  Havířov – Podlesí:

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          kontakt 599 505 317, 599 505 324

 

Služby pro rodiny (SAS)

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 722 357 352

 

Služby pro pěstounské rodiny

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 599 505 324, 602 311 252

 

Centrum prevence

-          Pouze telefonická podpora

-          Kontakt 599 505 320, 607 268 748

 

Právní poradenství

-          Na základě telefonického objednání

-          Kontakt 599 505 311

 

Poradna pro rodinu a dítě na ul. Atriová 5, Havířov – Město

Odborné sociální poradenství

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Raná péče

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 885 678, 725 852 994

 

Odlehčovací služby

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 828 720, 724 538 804

 

 

Střediska na ul. Hřbitovní 2 a 12, Havířov - Šumbark

Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí

-          Provoz s omezenou kapacitou

-          Kontakt 596 884 854, 602 715 805

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

-          Provoz s omezenou kapacitou

-          Kontakt 596 811 405, 602 715 805, 724 170 362

 

 

Poradenské centrum Khamoro  na ul. Jarošova 31b, Havířov – Šumbark

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi – SAS

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 476

 

Terénní programy

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 476

 

Odborné sociální poradenství

-          Telefonická podpora s možnosti objednání

-          Kontakt 596 811 736, 720 156 426

 

Zařízení pro všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let (jesle) na ul. Edisonova 1, Havířov – Město

-          Provoz bez omezení

 

Rehabilitace na ul. Karvinská 3, Havířov - Město

-          Provoz nepřerušen

-          Příjem nových pacientů pozastaven

2020-10-15 14:10:56

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb

 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb se bude konat ve čtvrtek 10. září 2020

od 10 do 17 hodin na náměstí Republiky v Havířově.

 

Srdečně zveme.

 

Pozvánka

Den sociálních služeb 2020.pdf

2020-09-03 14:09:42

Dny rodin

Moravskoslezský kraj pořádá v měsíci září

Dny rodin 2020

 

Vezměte své děti a navštivte s nimi zdarma krásná místa našeho kraje.

 

 

Bližší informace - viz níže:

 

Plakát Dny rodin.pdf

2020-08-11 07:08:25

Služby pro pěstounské rodiny

ZMĚNY V AKTUÁLNÍ NABÍDCE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2020

Situace v souvislosti s Covid-19 zasáhla také do oblasti vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci. S ohledem na opatření vlády byly zrušeny programy v termínech 18.3., 2.4. a 15.4.2020, v zájmu zachování pestrosti možností vzdělávání nabízíme náhradní termíny u některých školení. Více se dočtete v záložce Služby pro pěstounské rodiny, Dokumenty.

2020-06-04 13:06:48

Podpora služeb sociální prevence 3

Sociální služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ je financována prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2020-03-16 10:03:15

Aktivizační program v Denním stacionáři

Březen

  2.  3. 2020    PÉTANGUE
  6.  3. 2020    REMINISCENCE

11.  3. 2020    ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ

13. 3. 2020     BOHOSLUŽBA

18. 3. 2020     TURNAJ V KOSTKÁCH

23. 3. 2020     BIBLIOTERAPIE

30. 3. 2020     ZŠ ŽÁKOVSKÁ

31. 3. 2020     OBĚD V RESTAURACI URBAN                                      

 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Tým pracovnic sociální služby Denního stacionáře

2020-03-06 10:03:20

Program odlehčovací služby na březen

Program Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

 
  2. 3. 2020      Střelba na terč + výroba přání k MDŽ                     

  9. 3. 2020      Výroba vesmírné rakety

16. 3. 2020      Série jednoduchých pokusů

23. 3. 2020      Jarní výtvarné tvoření

30. 3. 2020      Pěstitelství – výroba květináče a sadba bylinek

 

 

 

2020-02-26 09:02:09

„RaD“ovský karneval

Dne 7. 2. 2020 se v Multigeneračním centru Lučina konal „RaD“ovský karneval. Maskami se to tu jen hemžilo. Na děti čekal zajímavý program se spoustou sportovních a tanečních aktivit. Pro rodiče byl nachystaný odpočinek v prostorách kavárničky. Všichni jsme si plně užívali zábavy a tance. Nejvíce oblíbená byla opičí dráha.

Díky Semag, spol s r. o. jsme si pochutnávali na sladkých dobrotách. Na závěr akce byla nachystaná tombola, a poté již probíhala zábava.

2020-02-21 14:02:30

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, odlehčovací služby, Respitní péče – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".

2020-02-03 07:02:45

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.

Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.

 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, pečovatelské služby – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".,

2020-01-24 09:01:57

Financování sociálních služeb

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova je jako poskytovatel registrovaných sociálních služeb zařazena do Krajské základní sítě poskytovatelů sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji.
Poskytování sociálních služeb je finančně podporováno Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na sociální služby.
 Projekt "Podpora systematického vzdělávání a rozvoje pracovníků v sociálních službách, denního stacionáře – Sociální služby města Havířova" je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019".
Moravskoslezský kraj

2020-01-24 09:01:08

Upozornění

Ke dni 31. 12. 2019 byl ukončen provoz Linky důvěry.

V případě potřeby se obraťte na Linku důvěry Karviná, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 596 318 080.

 

Děkujeme za pochopení.

2020-01-08 08:01:36

Získání Čestného uznání

Dne 5.11.2019 se uskutečnilo v prostorách Hlavního sálu Senátu PČR slavnostní finále 14. ročníku projektu "Cena kvality v sociální péči".

Příspěvková organizace Sociální služby města Havířova, pečovatelská služba, získala Čestné uznání v kategorii Poskytovalé sociálních služeb pro seniory, terénní služby.

 

 

Video z předávání Ceny kvality:

https://youtu.be/d0jlTTHo9Zs

 

 

2019-11-27 14:11:04

Útěk v řetězech

Dne 19. října 2019 se stalo Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi (dále jen KPC) jedním ze stanovišť adrenalinové soutěže „Útěk v řetězech“. Soutěžící v poutech utíkali z polského Těšína až do Havířova, po cestě plnili různé úkoly. Trasa závodu měřila cca 25 km. Stanoviště v KPC mělo název „Perníková chaloupka“, kde soutěžící měli za úkol projít se po chodníku s brýlemi, které simulovaly účinky silného opojení alkoholem a užití marihuany. Poté následoval krátký kvíz, který byl zaměřen na problematiku zneužívání návykových látek.

Soutěž byla velmi náročná, podporovala týmového ducha, fyzické a psychické limity jednotlivých dvojic. Akce byla příležitostí pro službu KPC, jak se zviditelnit a informovat veřejnost o smyslu naší práce.

 
2019-11-13 14:11:44

Zahradní slavnost - Lesní království

Dne 20.9.2019 jsme se sešli na každoroční akci tentokrát s tématikou Lesní království. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Životic jsme pro děti nachystali zajímavý program. Plnily různé úkoly s lesní tématikou, např. poznávání stop zvířat, sbírání hub či třídění lesních plodů.

Hasiči se postarali o doprovodný program, kde nechyběla ukázka zásahu při požáru a havárii auta, ale ani prohlídka hasičského vozu.

Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jsme si za slunečného dne vychutnávali nachystané dobroty a užili si spoustu zábavy.

 

2019-09-27 07:09:01

Nabídka volného pracovního místa

 

V sekci "Volná místa" naleznete nabídku volného pracovního místa na pozici všeobecné sestry.

2019-07-17 12:07:56

Výlet Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme vyrazili na výlet do Mlýna vodníka Slámy u Opavy.

Společně jsme si užili jízdu vlakem, i počasí nám přálo a sluníčko se místy schovávalo za mraky, abychom se nepřehřáli.

Ve mlýně jsme navštívili Mini ZOO s hospodářskými zvířaty, kde jsme krmili kozy, ovce, koně, osly, husy …

Prošli jsme se krásným park se splavem a prolézačkami. Malé děti se projely na poníku.

Výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou.

 

Těšíme se na příště, pracovníci Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

2019-07-03 08:07:36

3. ročník „Dne Autismu“ v Havířově

Letos, stejně jako v posledních dvou letech jsme se sešli u příležitosti podpory lidí s autismem. I přes nepříznivé počasí se „Den autismu“ vydařil. Akce se konala v prostorách OD Elán. Veřejnost s námi vítal milý klaun, který dětem vykouzlil z balónků všech barev zvířátka, auta i klobouky. Další zajímavostí bylo malování na obličej, které se líbilo nejen malým, ale také dospělým.

Děkujeme za podporu této akce zástupci OD Elán, který nám nabídl prostory, také našemu p. řediteli M. Černému, Ing. a za Magistrát města Havířové p. J. Feberové, Mgr., kteří nás přišli podpořit osobně.

Děkuji také všem spolupracujícím organizacím a kolegyním, kteří pomáhají lidem s autismem a na této akci se podíleli.

 

Mgr. Renáta Vališová, vedoucí Poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“

 

 

 

2019-04-17 08:04:53

Rekonstrukce Nízkoprahového denního centra

Organizace realizovala projekt Rekonstrukce objektu Nízkoprahového denního centra, Hřbitovní 2, Havířov – Šumbark. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi formou rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


2019-01-31 13:01:05

Centrum drogové pomoci mění název služby

S účin­ností od 1. ledna 2019 dochází ke změně názvu Centra drogové pomoci. Od uvedeného data bude služba vystupovat pod novým názvem Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi. Nově zvolený název bude lépe vystihovat poslání, náplň, aktuální nastavení služby a účinněji reagovat na fenomén závislosti, který je stále opředen řadou zkreslených představ a mýtů u veřejnosti k řešení adiktologického problému. Změna názvu také napomůže zájemcům o službu k lepší orientaci při řešení nepříznivé sociální situace, spojené s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a patologického hráčství.

2018-11-12 11:11:34

Dobrovolnická služba pro seniory

Dobrovolnickou službu v našem zařízení zprostředkovává  od listopadu 2013 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci doprovázejí naše uživatele na vycházkách, povídají si s nimi, hrají společenské hry, předčítají či asistují při volnočasových aktivitách. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje uživatelům kontakt  s přirozeným sociálním prostředím.

Chcete-li se dozvědět více o dobrovolnictví, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, kde najdete informace o dobrovolnických programech, o tom jak se stát dobrovolníkem a aktuální zprávy o dění v dobrovolnickém centru.

 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v našem zařízení:

 • p. Šotkovská za pracoviště respitní péče
 • Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová za pracoviště denní stacionář
2017-08-17 10:08:42

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol

Besídka pro žáky 2. tříd základních škol na téma:

 

 „ Když už o postižení něco vím, pomoci kamarádovi se nebojím“.

 

Program besídky: 

 • představení poradenského střediska pro rodinu a dítě „RaD“
 • seznámení  s druhy postižení
 • ukázky alternativní komunikace
 • povídání o začleňování dětí do běžných škol
 • hry, do kterých se děti aktivně zapojí
 • závěr - volné povídání

 

 

 

2016-11-08 12:11:23

Nabídka služeb Denního stacionáře

Chodíte do práce, máte rodiče seniorského věku a obáváte se je nechat doma samotné?   

Jste osamělým seniorem a doma se nudíte?                                                                      

 

Nabízíme Vám služby  Sociálních služeb města Havířova - střediska DENNÍ  STACIONÁŘ.

 

Denní stacionář je ambulantní služba (ne pobytová) poskytovaná ve všední dny od 6 – 18 hod.

Nabízí:

 • pomoc a podporu soběstačnosti,
 • aktivizaci (cvičení paměti, kondiční cvičení, společenské akce, muzikoterapii, apod.),
 • společenský kontakt a komunikaci se svými vrstevníky,
 • sehraný a kvalifikovaný personál,
 • přívětivé a bezpečné prostředí,
 • „službu šitou na míru“.

 

Adresa:Moskevská 1103/1f, Havířov - Město

Telefon: 596 477 321

               596 477 354 (sociální pracovnice, která službu zprostředkuje)

Web: www.ssmh.cz

E-mail: stacionar@ssmh.cz

2016-08-19 08:08:20

Poradenské centrum KHAMORO

Pokud bydlíte v Havířově – Šumbarku a je Vám více než 15 let, jsou tyto řádky určeny právě Vám. Pracovnice Poradenského centra KHAMORO nabízejí občanům pomoc a podporu při řešení situací týkajících se ZAMĚSTNANOSTI, BYTOVÉ, DLUHOVÉ a RODINNÉ problematiky (sepsání životopisu, návrhů, odvolání, pomoc s orientací v systému sociálního zabezpečení, dávek a služeb, podpora formou doprovodu k jednání atp.)

Od svého vzniku v roce 2012 poskytlo Poradenské centrum KHAMORO bezplatné služby již 630 klientům služeb - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového a pracovně právního poradenství a Terénních programů, které nabízejí podporu také obyvatelům z Havířova - Prostřední Suché.

K návštěvě není potřeba žádné doporučení, je možno zachovat anonymitu uživatele, jehož názor i práva jsou respektována. Veškeré poskytované služby jsou bezplatné.

 

V měsíci SRPNU 2016 nabízí poradenské centrum rodičům žáků základních škol z lokality Havířov – Šumbark POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA OPRAVNÉ ZKOUŠKY dle podkladů, které žáci obdrží ve škole. Přihlásit se je možno do 15. července 2016 (osobně nebo telefonicky), pondělí – pátek od 8:00 do 11:00 hodin a v pondělí a ve středu také od 13:00 do 16:00hodin.

Na spolupráci se těší tým pracovnic Poradenského centra KHAMORO.

2016-06-27 08:06:23

Rozšíření služeb Poradenského střediska pro rodinu a dítě "RaD"

Od 1. dubna 2016 rozšiřuje poradenské středisko své odlehčovací služby pro rodiny s dětmi/mladými dospělými se zdravotním postižením ve věku od 1 do 40 let.

Služba je poskytována rodinám z Havířova, spádových obcí a přilehlých obcí s dojezdem do 45 min. MHD.

 

Potřebujete-li službu využít, můžete si podat žádost.

Formulář žádosti naleznete: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=55&clanek=227),

prostřednictvím mailu: odlehcovacisluzba-rorys@ssmh.cz.

osobně na adrese: Atriová 5, Havířov-Město (doporučujeme schůzku si předem tel. domluvit 596 828 720).

2016-02-22 09:02:06

Besídky v mateřských školách

V rámci kampaně „Týden rané péče 2015“ připravilo Poradenské středisko pro rodinu a dítě ,,RaD“ besídky do mateřských škol.

V měsíci listopadu navštívily pracovnice střediska 11 mateřských škol v Havířově a okolí s tématem  „Fanynka a František vypráví o „odlišných“ kamarádech.  

V rámci besídek se děti se seznámily s různými druhy postižení, vyzkoušely si gesta Makatonu pomocí písniček a básniček, shlédly divadélko s využitím komunikace pomocí obrázků a skřítkové dětem vysvětlili, jak se chovat k „odlišným“ kamarádům. Děti nadšeně opakovaly gesta, která nahrazují slova ve vzájemné  komunikaci a dozvěděly se, že gesta a slova mohou nahrazovat také obrázky.

V mateřských školách jsou k dispozici letáčky, z nich se rodina, která se stará o dítě se zdravotním, mentálním, kombinovaným postižením nebo má doma dítě s autismem, s vývojovou dysfázii, s ADHD, s vývojovým opožděním dozví, na koho se má obrátit, když potřebuje PORADIT, POMOCI, POVZBUDIT.

 

Kontakt:

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"

Atriová 5, 736 01 Havířov - Město

tel.: + 420 596 885 678

e-mail: ranapece-rad@ssmh.cz

2015-11-30 14:11:58

Odborné sociální poradenství pro seniory

Během letošního roku byla rozšířena nabídka poskytované péče o Odborné sociální poradenství pro seniory

Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti s Vaším vyšším věkem? Považujete tento problém za důležitý a v danou chvíli tuto situaci nemůžete zvládnout vlastními silami?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím konkrétních informací, rady, aktivní pomoci, doprovodu na jednání, poskytování emoční podpory.

Služba je poskytována pro seniory a pro další osoby zajišťující péči o seniora a je zajištěna bezplatně.

V rámci této služby je také možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Služba poradny probíhá terénní a ambulantní formou.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše webové stránky www.ssmh.cz nebo se přímo kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Sídlo poradny:  Sociální služby města Havířova, Odborné sociální poradenství pro seniory, Moskevská 1103/1F, Havířov – Město (úřední dny: pondělí a čtvrtek: 8.00-17.00 hod.)

2014-10-07 12:10:32

Výsledek certifikačního šetření v Centru prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) prohlásilo na základě výsledku místního šetření, vyhodnoceného protokolem ze dne 26.5.2014 a závazného doporučení Výboru pro udělování certifikací při MŠMT, že odborná způsobilost organizace byla řádně prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Certifikát byl udělen pro programy školské všeobecné primární prevence s platností do 6.8.2019.

2014-09-08 09:09:40

Pečovatelská služba - nabídka nových fakultativních úkonů

Potřebujete svého příbuzného, o něhož pečujete, zavést k lékaři, či na úřady, případně na jiná místa a nevlastníte automobil nebo nemáte dostatek času?

Potřebujete se vzdálit z domova, kde se staráte o svého blízkého, který nemůže zůstat doma sám bez dohledu?

Od ledna 2013 Vám nabízíme řešení formou nových fakultativních úkonů. Zabezpečíme Vám přepravu automobilem včetně doprovodu pracovníkem naší služby. Taktéž Vám zabezpečíme v domácnosti dohled našimi pracovníky a poskytnutí potřebné péče v časech, kdy vy sami pečovat nemůžete. Úkony zabezpečují kvalifikovaní pečovatelé s praxí v oboru.

V případě Vašeho zájmu navštivte naše pracoviště na ul. Moskevská 1103/1f nebo se kontaktujte telefonicky na telefonním čísle 596 477 300 a my Vám rádi pomůžeme.

Cena za hodinu (doprovodu na kulturní či jiné akce, dohledu, dopravy včetně asistence pracovníkem) je stanovena ve výši 130.-Kč. V případě poskytnutí dopravy naším vozidlem se započítává částka 9.-Kč za 1 km.

2013-01-17 10:01:58
Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311
E-mail: sekretariat@ssmh.cz