Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ - Služby rané péče

Poslání služby

Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se zdravotním postižením takové informace, podporu a pomoc, aby byly schopny se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly a následně se samostatně rozhodovat o možnostech, jak žít život, co nejblíže obdobný životům rodin s dítětem bez zdravotního postižení.

Služba rané péče je poskytována v přirozeném prostředí, tj. v rodině, s respektem k jejímu soukromí a běžnému chodu.

 

Cíle služby

Cílem služby rané péče obecně je poskytnout dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám komplex služeb a programů, které eliminují nebo zmírňují důsledky zátěže plynoucí ze samotného postižení. V obecné rovině se jedná o podporu rodiny, podporu vývoje dítěte a podporu sociální integrace.

 • rozvíjet komunikační dovednosti dítěte, podnítit rozvoj sociálních interakcí mezi dítětem se  zdravotním postižením a dalšími členy rodiny
 • ve shodě s očekáváním a potřebou rodin podporovat začleňování dětí z rodin se zdravotním postižením do vzdělávacích zařízení běžného typu
 • pomoci rodině pojmenovat své silné stránky a společně nalézt možnosti, jejich efektivního využití
 • poskytováním služby rané péče předcházet umísťování dětí do rezidenčních služeb
 • aktivně přispívat ke změně přístupu okolí a společnosti k rodinám s dětmi se zdravotním postižením.

 

Zásady poskytování služby

 • poskytování poradenství bezplatně
 • respekt k individuálním potřebám rodin a jejich dětí
 • respektování svobody klienta a pomoc klientovi dospět k vlastnímu rozhodnutí
 • respekt k uplatňování vlastní vůle klienta při řešení své nepříznivé životní situace
 • podpora samostatnosti
 • citlivý, odborný a partnerský přístup
 • otevřená spolupráce s rodinami, zařízeními a dalšími subjekty, jenž poskytují sociální služby
 • poskytování služby bez jakéhokoli náznaku diskriminace, nezávisle na pocitech, postojích a bez předsudků pracovníků.

Poradenské středisko vytváří podmínky, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé životní situace.

 

Cílová skupina

 • služba rané péče „RaD“ je určena rodinám s dětmi se zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným, dětem s autismem, s potížemi v oblasti dorozumívání v důsledku uvedeného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj
 • klientelou jsou rodiny s dětmi (s výše uvedeným postižením) ve věku od 0 do 7 let
 • služba RP je poskytována rodinám zejména z Havířova a obcí s místní působností (Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Datyně, Horní Bludovice, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Těrlicko)

 

Pro přijetí do služby rané péče „RaD“ je u kombinovaného postižení (tj. kombinace zdravotního postižení a postižení zrakového či sluchového) nutné splňovat podmínku, že rodič v dané situaci vnímá smyslové postižení pro vývoj svého dítěte jako méně závažné. V praxi to znamená, že služba rané péče „RaD“ se primárně nezaměřuje na řešení smyslového postižení.

© Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov - Podlesí
Tel.: 599 505 311, Fax: 599 505 335
E-mail: sekretariat@ssmh-havirov.cz